همو دیالیز

بیمارانی که کلیه های آنان به هر دلیل قادر به پالایش خون نمی باشد، از دستگاههای کمکی بنام دیالیز (همو دیالیز) استفاده می کنند. در این روش خون در کنار مایع دیالیز توسط یک غنشاء نیمه تراوا قرار می گیرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعی از خون به مایع دیالیز می شود.

بخش همودیالیز در طبقه ای مجزا، (منفی یک) درمانگاه واقع شده است. در این مرکز ۳۵ دستگاه دیالیز پیشرفته می باشد به بیماران سرویس دهی می کند. ۳۴ دستگاه در بخش همودیالیز، ۱ دستگاه در اتاق VIP  دیالیز درمانگاه مستقر است. کادر مجرب و آموزش دیده این مرکز همراه با فضای آرام  محیط  دیالیز، مناسب برای افرادی است که نیاز به خدمات دیالیز به صورت فوری یا مزمن دارند. این مرکز همه روزه (به غیر از روز های تعطیل) در سه شیفت صبح و عصر وشب به ارائه سرویس می پردازد.

همو دیالیز آل بنی (ص)
مرکز همو دیالیز آل بنی (ص)

مرکز دیالیز آل نبی (ص) مشهد

About the Author

admin