دکتر افشین جبار ایمانی

دکتر افشین جبار ایمانی

متخصصی داخلی

تجربیات حرفه ای: به مدت ۸ سال سابقه فعالیت حرفه ای به عنوان متخصص داخلی و ویزیت بیماران بخش های داخلی ICU و CCU و کلینیک های داخلی

فعالیت های پژوهشی: ارائه مقال در زمینه خونریزی های گوارشی که در مجله

Digestive Endoscopy : Official Journal of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society

کشور ژاپن به چاپ رسیده است.

دکتر ایمانی
دکتر افشین جبار ایمانی

برنامه حضور ایشان در درمانگاه آل محمد (ص)

About the Author

admin