دکتر ماهرخ صدیقیان راد

خانم دکتر ماهرخ صدیقیان راد

 

تحصیلات دانشگاهی:

دکترای دندانپزشکی ۱۳۴۴ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه فردوسی

 

تجربیات حرفه ای:

فارغ التحصیل ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ بهداری کاشمر بعلاوه مطب

هشت سال بهداشت آموزشگاههای زنجان

بیست سال تامین اجتماعی خراسان رضوی (مشهد)

 

تجربیات آموزشی:

سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۱ به مدت یک سال ، مامور به خدمت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی

 

عناوین و امتیازات ویژه:

پزشک نمونه سال ۸۰-۸۱ تامین اجتماعی مشهد

 

فعالیت پژوهشی:

در تمام دوران کار در کلینیک ها و مطب در حال پژوهش و مطالعه یافته های جدید دندادنپزشکی و استفاده از تجربیات جها ارائه خدمت به بیماران

About the Author

admin