پروتز آلت

پروتز آلت:شلی و عدم سفت شدن آلت، در دهه چهارم و پنجم زندگی، مردان زیادی را گریبانگیر خودش میکند و زندگی مشترک و زناشویی و روابط جنسی آنان را مختل کرده و گاهی نیز باعث فرو پاشی زندگی مشترک آنها میشود.هر …

Read More