آزمايشگاه تشخيص طبي

آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه درمانگاه خیریه آل محمد (ص) |پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی و ایمونو فلوسانس

Read More