بخش اورژانس

کلیدی ترین بخش در ارایه خدمات تشخیصی درمانی حیاتی به بیماران بخش اورژانس می باشد. این بخش بطور شبانه روزی فعالیت دارد. بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی خیریه آل محمد (ص) دارای ۵ واحد زیر می باشد. ۱- تریاژ(طبقه بندی …

Read More