تقويم حجامت 1401

تقویم حجامت سال ۱۴۰۱

سالنامه حجامت سال ۱۴۰۱ چند نکته مهم درباره شرایط کلی حجامت: روزهایی که برای حجامت در تقویم حجامت سال ۱۴۰۱ درج شده برای اشخاص عادی است. بنابراین شرایط خاص بیماری و دستور پزشک بر تمام این روزها مقدم است. با …

Read More
تقويم حجامت 1400

تقویم حجامت ۱۴۰۰

برای دانلود تصویر با اندازه اصلی کلیک کنید چند نکته مهم درباره شرایط کلی حجامت: روزهایی که برای حجامت در این تقویم وارد شده برای اشخاص عادی ست. بنابراین شرایط خاص بیماری و دستور پزشک بر تمام این روزها مقدم …

Read More