عکس تخصصی از سیستم ادراری : IVP

عکس تخصصی از سیستم ادراری ( IVP ) با استفاده از تزریق وریدی آرنج ماده حاجب تزریق می شود و کلیه و سپس حالب و مثانه حاجب می شود و بلافاصله بعد از تزریق سیستم تووگرام و پیلوکالیسه مورد بررسی قرار می گیرد و هرگونه گرفتگی و سنگهای سیستم ادراری در آن بررسی قرار می گیرد.

Read More
هيستروسالپنگوگرافي

هیستروسالپنگوگرافی

عکس تخصصی از رحم و لوله های رحمی، با استفاده از ماده حاجب و تزریق از طریق کانولا به داخل رحم طی روند گرافیهای تخصصی ، رحم و لوله های آن مشاهده می شود.این گرافی علاوه بر تشخیصی بودن در باز یا بسته بودن لوله های رحمی به صورت درمانی نیز عمل نموده و در صورت بسته بودن هریک از لوله های رحمی آن در صورت امکان باز می نماید.

Read More