سونوگرافی غربالگری مرحله اول NT

سونوگرافی غربالگری مرحله اول  NT : این سونوگرافی تخصصی انتهای هفته ۱۱ تا انتهای هفته ۱۳ بارداری، جهت بررسی ناهنجاری های جنینی مانند سندرم داون انجام می شود. البته لازم به ذکر است سونوگرافی به تنهایی رد کننده ناهنجاری ها …

Read More

سونوگرافی

انجام کلیه سونوگرافی های ساده و تخصصی (رنگی)

سونوگرافی رحم و ضمائم، غربالگری مرحله اول : NT  و NB، غربالگری مرحله دوم : آنومالی اسکن، کالر داپلر (سونوگرافی رنگی)

Read More