عکس تخصصی از سیستم ادراری : IVP

عکس تخصصی از سیستم ادراری ( IVP ) با استفاده از تزریق وریدی آرنج ماده حاجب تزریق می شود و کلیه و سپس حالب و مثانه حاجب می شود و بلافاصله بعد از تزریق سیستم تووگرام و پیلوکالیسه مورد بررسی قرار می گیرد و هرگونه گرفتگی و سنگهای سیستم ادراری در آن بررسی قرار می گیرد.

Read More