هيستروسالپنگوگرافي

هیستروسالپنگوگرافی

عکس تخصصی از رحم و لوله های رحمی، با استفاده از ماده حاجب و تزریق از طریق کانولا به داخل رحم طی روند گرافیهای تخصصی ، رحم و لوله های آن مشاهده می شود.این گرافی علاوه بر تشخیصی بودن در باز یا بسته بودن لوله های رحمی به صورت درمانی نیز عمل نموده و در صورت بسته بودن هریک از لوله های رحمی آن در صورت امکان باز می نماید.

Read More