ماموگرافی

ماموگرافیMammography
| بوسیله دستگاه خاص ماموگرافی کلیشه های متعددی در پوزیشن
های متفاوت از بیمار گرفته شده و بافت پستان و نواحی آگزیلاری در بانوان بررسی می گردد.

Read More